Home » Knowledge Base » Handhaving Uitvoeringsplan Gemeente Ridderkerk

Handhaving Uitvoeringsplan Gemeente Ridderkerk

Uitvoering Beleidsplan VTH 2019-2022 (HUP)

https://raad.ridderkerk.nl/documenten/Raadsinformatiebrieven-RIB/2019-09-13-RIB-Uitvoeringsplan-Vergunningverlening-Toezicht-Handhaving-en-Eindrapportage-DCMR-UP-VTH-2019-2022.pdf

De DCMR wil zijn vergunningverlening, toezicht en handhaving (hierna VTH-taken) verder ontwikkelen. Daarbij ligt een accent op innovatie en is er nog meer aandacht voor het effect van ons werk.

Dit Uitvoeringsbeleidsplan VTH 2019-2022 beschrijft daarvoor de kaders.

De aanleiding voor het opstellen van een nieuw Uitvoeringsbeleidsplan is drieledig:

  • De behoefte de inzichten en ervaringen vanuit de uitvoeringspraktijk in de afgelopen jaren vast te leggen in een aanpassing van het uitvoeringsbeleid.
  • Veranderingen in de wettelijk eisen die gesteld worden aan de uitvoering van de VTH-taken, in het bijzonder zoals vastgelegd in het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriele regeling Omgevingsrecht.
  • Veranderingen in de beleidsprioriteiten van participanten, met name op Provinciaal niveau.Het Uitvoeringsbeleidsplan maakt inzichtelijk wat de uitgangspunten, hoofdlijnen en prioriteiten zijn voor vergunningverlening, toezicht en handhaving. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Wet bodembescherming (Wbb) en het Besluit bodemkwaliteit, (Bbk) vormen hiervoor de basis. Het Uitvoeringsplan bouwt voort op uitgangspunten van het Uitvoeringsplan VTH 2014-2017.