Home » Knowledge Base » Handhaving Uitvoeringsplan Zaanstad

Handhaving Uitvoeringsplan Zaanstad

https://zaanstad.raadsinformatie.nl/document/10767711/1/Bijlage_Uitvoeringsprogramma_Vergunningverlening,_Toezicht_en_Handhaving_2022

Voor u ligt het Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (hierna te noemen VTH) voor het jaar 2022. Dit uitvoeringsprogramma is het vierde en meteen ook het laatste uitvoeringsprogramma dat onder het Beleidsplan Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2019-2022 is opgesteld.

De gemeente is wettelijk verplicht om eens in de vier jaar een beleidsplan op te stellen. Wij hebben een beleidsplan gemaakt voor een periode van drie jaar. We hebben gekozen voor een kortere beleidsperiode zodat we in het plan rekening konden houden met de Omgevingswet. De invoeringsdatum van de Omgevingswet is met anderhalf jaar verschoven. Die wet gaat nu in op 1 juli 2022. Vanwege het verschuiven van de invoeringsdatum en het aantreden van een nieuwe gemeenteraad in 2022 hebben wij het maken van een nieuw beleidsplan ook verschoven. Zo kunnen we beter rekening houden met alle ontwikkelingen rondom de Omgevingswet en de wensen van de nieuwe raad.

Het jaarlijks opstellen van een integraal Uitvoeringsprogramma waarin zowel vergunningverlening, handhaving en toezichtstaken zijn opgenomen is een wettelijke verplichting. De provincie beoordeelt aan het einde van het jaar of de gemeente voldoet aan deze verplichting.