Home » Knowledge Base » Handhavingsarrangement BES gemeente

Handhavingsarrangement BES gemeente

Door: BES gemeenten

Binnen het werkingsgebied van de politie Basisteam BES (De Bilt, Eemdal, Soest) zijn vijf gemeenten gesitueerd. Het betreft de gemeenten: 

Baarn, Bunschoten, De Bilt, Eemnes, Soest

In dit gebied werkt de politie samen met boswachters, gemeentelijke handhavers en medewerkers van VCNS. Gezamenlijk houden we ons bezig met toezicht en handhaving van wet- en regelgeving, maken gebruik van opsporingsbevoegdheden en beschikken in sommige gevallen over geweldsmiddelen. Voor de verschillende partijen geldt dat zij in relatie tot hun specifieke taak bepaalde opsporingsbevoegdheden hebben. Zo zijn Buitengewoon Opsporingsambtenaren vaak belast met een specialistische taak in het handhaven van bijzondere wetten. Zo kan een Boa, afhankelijk van de aanstelling, als opsporingsambtenaar optreden, maar ook als toezichthouder of fiscaal controleur. Zij maken daarbij gebruik van bevoegdheden uit de Wet op de Economische Delicten of de Algemene Wet Bestuursrecht. Zo kan een Boa als opsporingsambtenaar optreden, maar ook als toezichthouder of fiscaal controleur. Het verschil in taken en bevoegdheden maakt de samenwerking tussen politie en Boa’s soms complex. Toch is samenwerking noodzakelijk om veiligheidsproblemen duurzaam en effectief aan te pakken. 

Voor een effectieve aanpak van leefbaarheids- en veiligheidsproblemen zijn, gelet op het grote aantal spelers op het gebied van toezicht en handhaving, een goede regie, heldere prioriteiten en nauwe samenwerking essentieel. In het BES-gebied is, in navolging van de wens van de basisteamdriehoek, een effectieve slag gemaakt door in het kader van de coronacrisis de samenwerking tussen politie en boa’s op gebied van toezicht en handhaving te intensiveren. De opdracht van de minister van Veiligheid en Justitie aan de Nationale Politie is dan ook duidelijk: de politie moet haar operationele regierol oppakken en de samenwerking met Boa’s verbeteren. 

Duidelijk is dat samenwerking ondanks haar complexiteit meerwaarde op het gebied van leefbaarheid en veiligheid kan opleveren. Het draagt bij aan de zichtbaarheid op straat en hiermee ook aan het vertrouwen van de burger. Daarom zijn politie en Boa’s erbij gebaat deze samenwerking voort te zetten en te blijven streven naar verbetering van het samenwerkingsproces. 

Dit handhavingsarrangement is opgesteld met als vertrekpunt de wens om samen te werken en duidelijkheid aan te brengen. Het is belangrijk te benoemen dat zowel politie als boa’s uiteindelijk vanuit de eigen bevoegdheden, organisatie en verantwoordingslijnen worden aangestuurd en hun werk uitvoeren. Dit handhavingsarrangement biedt basisteam BES en de vijf gemeenten in het werkingsgebied een basis waarmee hun samenwerking verder kan worden vormgegeven.