Home » Knowledge Base » Handhavingsuitvoeringsplan 2022 Gemeente Velsen

Handhavingsuitvoeringsplan 2022 Gemeente Velsen

HUP Velsen

Voor u ligt het handhavingsuitvoeringsplan 2022 (hierna: HUP) van team Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte (hierna: THOR). In dit plan leest u hoe de handhavers (boa’s domein 1) uitvoering gaan geven aan de handhavingstaken in de openbare ruimte. Dit zijn de handhavers die zich onder andere bezighouden met afvalproblematiek, toezicht op het strand en hondenoverlast. Ten grondslag aan dit HUP ligt de wens om meer informatiegestuurd en wijkgericht de toezichts- en handhavingstaken uit te voeren. Dit past in de landelijke tendens van handhavingsteams die zich verder ontwikkelen. Daarnaast zien we landelijk een steeds grotere vraag naar handhaving in de openbare ruimte door de terugtrekkende beweging van de politie het lokale veiligheidsdomein. Deze terugtrekkende beweging wordt ook in de gemeente Velsen ervaren. Het HUP heeft als basis de kadernota veiligheid 2019 en het VTH-beleidsplan 2018-2022 met informatiegestuurd en wijkgericht werken als uitgangspunt. Door middel van dit HUP wil Team THOR inzicht geven in de wijze waarop de toezichthoudende en handhavende taak wordt uitgevoerd. Met als basis de wens om meer informatiegestuurd en wijkgericht te werken. 

Een actueel beeld van de handhavers van de gemeente en goede informatievoorziening zijn hierbij noodzakelijk. Binnen dit HUP ligt de nadruk op een meer informatiegestuurde en wijkgerichte aanpak. De handhavers wordt verwacht dat zij zichtbaar in de wijk aanwezig zijn, weten wat er speelt en actief verbinding zoeken met de bewoners en ondernemers in de wijken. In het HUP kijken we naar de visie, handhavingsthema’s en prioriteiten. Door deze vast te leggen ontstaan duidelijke kaders voor de uitvoering van toezicht en handhaving.