Home » Knowledge Base »   Hoe komen we (nog) dichter bij elkaar? 

  Hoe komen we (nog) dichter bij elkaar? 

 Boa & politie: de invulling van de lokale behoefte 

Door:  Shaddy Fouad –  29 mei 2020 

In 2017 werd het rapport ‘Evaluatie Politiewet 2012’ gepubliceerd, waarin het functioneren van de Nationale Politie werd geëvalueerd. Hieruit is gebleken dat de politie en de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) vaker langs elkaar, dan met elkaar werken. Het nadelige gevolg hiervan is dat het voor de burger vaak niet duidelijk is welke organisatie waar verantwoordelijk voor is. In navolging hierop heeft de Nationale Politie een visiedocument gepubliceerd, waarin landelijke uitgangspunten zijn opgenomen ten aanzien van de samenwerking met de boa’s. De visie beschrijft dat de samenwerking op lokaal niveau naar de lokale behoeften dient te worden ingericht. 

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te verschaffen in de huidige lokale samenwerking tussen het basisteam Maas & Rotte van de politie Eenheid Rotterdam en het gebiedscluster Noord van Toezicht & Handhaving, Stadsbeheer van de gemeente Rotterdam en hoe deze verder geoptimaliseerd kan worden om tot de gewenste samenwerking te komen. Hiertoe is de volgende centrale onderzoeksvraag opgesteld: “Hoe kan de huidige samenwerking tussen het basisteam Maas & Rotte van de politie Eenheid Rotterdam en de boa’s binnen het gebieds-cluster Noord van de gemeente Rotterdam in de openbare ruimte verder geoptimaliseerd worden?”. De samenwerking is hierbij theoretisch onderbouwd aan de hand van een samenwerkingstheorie die is gebaseerd vijftal aspecten (ambitie, belangen, relatie, organisatie en proces). Het onderzoek maakt hierin onderscheid in drie verschillende organisatielagen (uitvoerend, tactisch en strategisch). 

Lees hier het volledige onderzoek:

https://kenniscentrumhandhaving.nl/wp-content/uploads/2022/04/Hoe-komen-we-nog-dichter-bij-elkaar.pdf