Home » Knowledge Base » Wat vindt het publiek van gemeentelijke handhavers?

Wat vindt het publiek van gemeentelijke handhavers?

Onderzoek naar het imago van gemeentelijke handhavers in vijf gemeenten

2016 – Bureau Bervoets, BTVO

Er is momenteel veel aan de hand in de wereld van de buitengewoon opsporingsambtenaar (Boa) en daarmee zeker ook in die van de gemeentelijke handhaver. Zo blijkt tevens uit recente onderzoeken naar gemeentelijke handhavers (o.a. Van Steden en Bron, 2012; Terpstra, 2012; Bervoets, 2013; Terpstra, Van Stokkom en Spreeuwers, 2013; Eikenaar en Van Stokkom, 2014; Van Stokkom en Foekens, 2015). De gemeentelijke handhaving is volop in ontwikkeling en veel zaken zijn nog allerminst ‘uitgekristalliseerd’. Denk aan discussie over taken, bevoegdheden, opleiding, selectie, positie in het (lokale) veiligheidsdomein en zeker ook het al dan niet toekennen van bepaalde geweldsmiddelen. In februari 2016 nog werd daarover een scherpe discussie gevoerd in de landelijke media en in maart volgde een nieuwe visie op de Boa van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Daarin kwamen naast taken en verantwoordelijkheden ook onderwerpen aan de orde als bewapening en opleiding, maar ook de verhouding tot de politie (o.a. de invulling van het begrip operationele regie). De visie van de VNG wordt geacht bij te dragen aan het (verder) vormgeven van deze beroepsgroep. Dat gebeurt ook aan de zijde van de werknemers middels visievorming bij vakbonden (zoals BOA ACP) en beroepsorganisaties (zoals Bebo-BOPV).

Naast het nog niet uitgekristalliseerd zijn van de taken en verantwoordelijkheden hebben we ook nog weinig zicht op wat burgers vinden van gemeentelijke handhavers, zo blijkt uit genoemde onderzoeken. Wat is hun imago bij het publiek? Die kennis is wel nodig voor een optimaal straatcontact en om de legitimiteit van en publieke steun voor deze functionarissen na te gaan. Bovenal zijn de beroepsgroep, gemeenten en belangenorganisaties (waaronder vakbonden en beroepsorganisaties) zelf benieuwd naar de publieke steun en het imago van Boa’s. Zo bleek uit oriënterende gesprekken voorafgaand aan deze studie.

Eén en ander heeft geleid tot een onderzoek in vijf gemeenten naar het imago van gemeentelijke handhavers. Imago definiëren we als het beeld dat het publiek heeft van de gemeentelijke handhavers, deels op basis van hun directe contacten met deze functionarissen en deels gebaseerd op andere factoren dan deze contacten.1 Doel van het onderzoek is om er achter te komen wat het publiek vindt van de gemeentelijke handhavers, maar ook na te gaan wat de ervaringen van het publiek zijn met deze specifieke beroepsgroep en hoe het contact – opgevat als de interactie – is tussen burgers en handhavers op straat.

Bekijk hier het volledige onderzoek:

https://www.bureaubervoets.nl/wp-content/uploads/2019/10/Imago-Handhavers-Bureau-Bervoets-BTVO.pdf